Actievoorwaarden

WIN EEN REISCHEQUE T.W.V. €1000 VAN GOED IDEE REIZE

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie WIN EEN REISCHEQUE T.W.V. €1000 VAN GOED IDEE REIZEN)’ (hierna: “De Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V. in deze handelend namens Goed Idee Reizen, gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk (hierna: “TUI”).
• De Actie is een eenmalige winactie. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
• Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: communicatie@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
• De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
Het Actiemechanisme
• Deelnemers doen mee door op 6 april 2019 tijdens de EO NL Zingt dag zich in te schrijven voor de Goed Idee Reizen nieuwsbrief op www.goedideereizen.nl en maken daarmee automatisch kans op de reischeque.
• De reischeque wordt verloot onder alle mensen die zich op 6 april 2019 hebben in geschreven voor de nieuwsbrief op www.goedideereizen.nl.
• De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen en geldt niet op losse vliegtickets.
• Deelname aan de Actie is vrijblijvend en staat open voor iedereen die op 6 april 2019 zich inschrijft voor de nieuwsbrief via www.goedideereizen.nl.
• Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V, (tevens de moederonderneming, dochter-, zusterentiteiten) mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op de Prijs.
• Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
• Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord gaat met de Actievoorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
• Iedere deelnemer kan eenmalig meedoen aan de Actie.
De Prijs
• Er wordt één (1) Prijs uitgereikt. De Prijs betreft één (1) reischeque t.w.v. € 1000,- (duizend euro).
• De reischeque dient uiterlijk 3 jaar na uitgifte van de reischeque te worden ingewisseld bij een TUI reisbureau of Customer Service Center.
• Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de (ouders/verzorgers van de) prijswinnaar.
• Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.
• Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de reis (hieronder inbegrepen de reis, accommodatie, toegang tot het park) beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI op www.goedideereizen.nl.
• De Prijs is uitsluitend geldig op door TUI Nederland NV aangeboden reizen van het merk Goed Idee Reizen. De reischeque kan niet worden ingewisseld voor andere merken van TUI Nederland N.V.
• Aan het inwisselen van de Prijs kunnen geen rechten worden ontleend.
• De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
• Over de uitslag en toekenning van de Prijs alsmede het inwisselen van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
De Winnaar
• De bekendmaking van de Winnaar zal plaatsvinden uiterlijk 30 april 2019. De Winnaar zal e-mail of telefoon ontvangen van TUI waarop binnen twee weken dient te worden gereageerd door de Winnaar. Indien de Winnaar niet binnen de gestelde termijn handelt, vervalt de Prijs en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.
• Indien de Winnaar geen gebruik kan of wil maken van de Prijs, dan vervalt het recht op de prijs. TUI is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen.
• Over de keuzeselectie, winnaar of prijs wordt niet met andere Deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.
Privacy
• Eventueel verzamelde persoonsgegevens van Deelnemers, kunnen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase en worden niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement op https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/.

Overig
• TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, (technische) gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, toekenning van de prijzen, de ontvangst van de Prijs of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
• TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst, verzilvering of uitvoering van de Prijs voortvloeien.
• TUI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, alsmede het terughalen dan wel weigeren van de cheque zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant.
• Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.goedideereizen.nl/actievoorwaarden.
• De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de prijs.
• Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op https://www.goedideereizen.nl/actievoorwaarden.
• TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
• In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden zal een besluit worden genomen door TUI.
• Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de Actie aantasten.
Rijswijk, 5 april 2019