Klantenservice

Een klacht of opmerking tijdens uw reis? Wij helpen u graag!

Klachten

Ondanks al onze inspanningen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben.

Indien u tijdens uw vakantie een fout of een onvolkomenheid constateert, dan er wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding maakt bij de chauffeur, reisleiding of accommodatiehouder. Als uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient u direct contact met ons op te nemen. Op telefoonnummer +31 73-5 999 777 zijn wij 24/7 bereikbaar om u hulp te bieden, zodat u hopelijk weer ongestoord van uw vakantie kunt genieten.

Wanneer achteraf blijkt dat u niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en wij dientengevolge niet in de gelegenheid zijn gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kunt u deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst in Nederland schriftelijk indienen bij Goed Idee Reizen, ter attentie van de afdeling Klantenservice, vergezeld van een kopie van het ter plaatse ingediende klachtenformulier.

Wij maken u erop attent dat groepsklachten of klachten vermeld op enquêteformulieren niet in behandeling worden genomen.

Zie voor de handelswijze rond klachten de ANVR-Reisvoorwaarden